Vår vision

Då EFD inte handlar om att tjäna pengar, utan om att skapa värden för andra i form av ökad livskvalitet, är det viktigt att sätta på pränt vad som driver oss, varför vi ska gå upp varje morgon och göra det vi gör. En känsla av mening är central för engagemanget i vilken verksamhet man än väljer att engagera sig.

Vision – En värld där vi inte behövs


Vad är en vision? En beskrivning av en ”bättre situation”? En utopi?

Vi är övertygade om att när vi envist arbetar tillsammans, är det möjligt att komma varandra närmare (även om det ibland är med små steg). När vi kommer varandra och världen närmare, känner och visar vi medmänsklighet.

Vår strävan mot en mer medmänsklig värld leder oss in på en väg som kanske är lång, kanske komplicerad. Kanske några skulle likna det med en önskan som inte kan slå in. Men för oss är vår vision i högsta grad levande och påtaglig. Den motiverar oss att fortsätta, fortsätta sträva. Fortsätta att genom våra (dina och EFDs) gemensamma insatser vara konkreta på plats, lösa konkreta problem, samtidigt som vi visar, mitt uppe i tragiska händelser, att det finns engagemang som överbryggar hopplöshet. Att det finns livskraft.

Vi hoppas och tror att våra insatser visar att situationer går att förändra. Att det vi gör skapar ringar på vattnet, skapar en rörelse, ett momentum som gör att vi alla vågar och vill engagera oss i positiv förändring. Förändring som har bäring på lång sikt och på bred front. En förändring som resulterar i acceptabel livskvalitet för alla, överallt.

En förändring så radikal att EFD inte längre behövs.

Våra värderingar och löften


Det är några värderingar som är extra viktiga för oss att leva upp till för att ta EFD i den riktning vi föresatt oss. Dessa är:

Utmanande


För oss är inget är givet, vi tänker förutsättningslöst.

Vi utmanar det sätt ”som man alltid gjort” det på i hjälporganisationer.

Innovativa


Vi söker aktivt nya vägar till lösningar.

Vi vågar vara okonventionella, att det ska fungera är viktigast.

Förbättrande


Vi tar vid efter överlevnadsåtgärder, det finns mer att göra (vilket är lika viktigt).

”Gott nog” är inte nog för oss, det ska alltid bli mätbart bättre.

Pragmatiska


Vi är resultatinriktat och arbetar med praktiska lösningar som är genomförbara.

Vi löser konkreta problem.

Vi sätter också ramverket, ribban eller ambitionsnivån, om man så vill, genom att underkasta oss några löften i vår verksamhet.

Professionalism:
Vi använder affärsprinciper som effektiviserar genomförandet.
Vi tar ansvar för lösningarnas genomförbarhet.

Långsiktighet:
Våra insatser ska ha bäring på lång sikt.
Bättre förutsättningar för ökad livskvalitet för individen är målet.