Verksamhet

EFD är en hjälporganisation som, med innovation som främsta redskap, tar vid där andra hjälporganisationer slutar. Vi arbetar med praktiska lösningar på konkreta problem inom områdena vatten & sanitet, hälsa, energi och utbildning. Vi gör det för att långsiktigt förbättra levnadsstandarden för människor i utsatta områden och därmed minska behovet av hjälp utifrån. EFD står för Engineering For Development. Det är både vad vi heter och vad vi gör.

Vår mission

Vår dagliga mission är att skapa och genomföra konkreta hjälpinsatser som ger ökad livskvalitet för utsatta människor världen över. Men där ingår samtidigt också att medvetandegöra. Genom konkreta insatser på plats, kan vi ge och sprida insikt. Insikt om att vi tillsammans kan förändra en problematisk situation till något bättre. Det leder till medvetenhet. Medvetenhet om att vi som individer kan påverka. Denna medvetenhet är första steget mot engagemang, incitament till handling och förändring i positiv riktning. Engagemang är en förutsättning för ökad livskvalitet för alla människor på vår jord.

Vi vill med EFD skapa energi till ett engagemang som sprider sig och överbryggar hopplöshet. Som skapar livskraft.

Vad vi gör

Vi tar vid där andra hjälporganisationer slutar. Vår ambition är att utifrån en långsiktig
målsättning genomföra konkreta hjälpinsatser som ökar livskvaliteten för utsatta
människor världen över. Specifikt jobbar vi med insatser inom fyra nyckelsektorer: vatten &
sanitet, hälsa, utbildning och energi. På plats undersöker vi hur vi tillsammans med
lokalbefolkning kan skapa ett engagemang och en positiv utveckling.

Målsättningen är en hållbar och välfungerande ekonomi där lokalbefolkningens egna potential
tas till vara för att möta lokala behov. Där det finns kultur och infrastruktur som garanterar
vatten & sanitet, hälsa och energi, där finns det också möjlighet för de som utbildar sig att
stanna kvar och gynna den lokala ekonomin.

Vatten & sanitet

Tjänligt vatten är en förutsättning för fungerande jordbruk och mänskligt liv. Av allt vatten vår planet rymmer är bara 2 % drickbart. Dessutom är det väldigt ojämnt fördelat. Naturliga vattenresurser hotas av överbelastning och hård industriexploatering. Krig och naturkatastrofer bryter ner infrastruktur som är nödvändig för att generera dricksvatten i moderna samhällen.

Våra projekt består av långsiktiga insatser kring vatten och sanitet. Målsättningen är att akuta
insatser inte ska behöva uppstå och att en hälsosam lokalbefolkning själv, tack vare utbildning
och med tillgång till energi, ska kunna garantera sin egen vattenförsörjning.

Hälsa

Insatser kring hälsa syftar vanligen till att främja kroppsligt välbefinnande. På grund av
den oroliga situationen i världen finns det naturligtvis stora behov av akuta insatser. Men det
finns ännu fler icke-akuta behov som riskerar att bli akuta om inga insatser sker.

Vårt hälsoperspektiv är långsiktigt, och våra insatser har en bredare målsättning än kroppsligt
välbefinnande. Vi arbetar även med psykiska och hygieniska aspekter. En långsiktigt fungerande hälsosektor förutsätter god funktionalitet hos andra nyckelsektorer i samhället. Målet är en human och självgående ekonomi, med fungerande utbildning, arbete och möjlighet att bygga en framtid. Där en utbildad lokalbefolkning själv ska kunna möta inte bara lokala hälsobehov, utan även lokala behov inom vatten och sanitet, energi, och utbildning.

Utbildning

Utbildning är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna ta sig från
fattigdom och besvärliga livsförhållanden till en situation där livet tar en mer positiv riktning.
Ett vanligt problem i fattiga områden är att utbildade människors resurser inte kan omsätts i den lokala ekonomin. Istället tvingas de ta sig därifrån, och det lokala samhället fortsätter att stagnera.

Utbildning är en förutsättning för att skapa goda livsvillkor och möjlighet att bygga framtid.
Här kan den långsiktiga synergieffekten av våra projekt bli som tydligast: Utbildade
människor behövs för att garantera vatten & sanitet, hälsa samt tillgång till energi. När dessa
fyra nyckelsektorer fungerar får vi en hållbar och uppbygglig lokal ekonomi.

Energi

Många samhällen saknar fortfarande stadig tillgång till elektricitet. Andra drabbas av krig
eller naturkatastrofer som slår ut infrastrukturen. För att vi ska kunna arbeta effektivt med
framför allt hälsa, vatten och sanitet är tillgång till energi en grundläggande förutsättning.

Det finns inga färdiga lösningar som passar alla situationer. Vi söker innovativa lösningar som är anpassade för varje enskilt scenario och situation. För långsiktig funktionalitet krävs friska och utbildade människor med lokal tillgång till vatten & sanitet.

Insatser för långsiktig utveckling


Vi hoppas och tror att våra insatser visar att situationer går att förändra. Att det vi gör skapar ringar på vattnet, skapar en rörelse, ett momentum som gör att vi alla vågar och vill engagera oss i positiv förändring. Förändring som har bäring på lång sikt och på bred front. En förändring som resulterar i acceptabel livskvalitet för alla, överallt.
En förändring så radikal att EFD inte längre behövs.

Vi har kompetens inom dessa områden och använder oss av beprövade processer för att genomdriva konkreta insatser som ger resultat, både på kort och lång sikt. Där lokal ekonomi inte fungerar och befolkningen kontinuerligt är beroende av hjälp utifrån, är risken också stor för att akuta behov uppstår. Om människor istället får hjälp att bli kapabla att bygga samhälle och försörja sig inom den lokala ekonomin, då minskar risken för att akuta behov uppstår.

Vi tar vid där andra hjälporganisationer slutar. Innovation och effektiva processer är våra viktigaste verktyg. Det kan låta kantigt och abstrakt när de problem vi möter är av en så omedelbart human karaktär. Men vår övertygelse är att vårt processdrivna angreppssätt maximerar vår möjlighet att på ett mycket konkret sätt nå kärnan i de humana utmaningar vi möter och därmed vända negativa trender till positiv utveckling.

Innovation


För att kunna arbeta med innovation, krävs det först att de rätta förutsättningarna finns. Då EFD arbetar med donationer har vi ett stort ansvar att satsa på projekt som verkligen går att genomföra och är fruktbara. Våra kriterier för att arbeta med innovation har vi samlat i en modell.

Varje innovation måste först och främst vara baserad på ett behov och efterfrågad ur ett humant perspektiv. Den måste alltså adressera ett faktiskt problem vars lösning gör skillnad.

Det måste också vara tekniskt genomförbart. Vi behöver alltså säkerställa att den kunskap och de resurser vi behöver finns och kan mobiliseras.

Till sist behöver vi veta att det ger en god utdelning utifrån insats. Vi gör en typ av affärsmässigt övervägande för att säkerställa att de donationer vi fått förtroendet att arbeta med faktiskt används ansvarsfullt på bästa sätt.

LEAN för bästa
möjliga utfall


Vi arbetar med ett fokus på kostnadseffektivitet och tar vår utgångspunkt i Lean-filosofin. Ytterst går det ut på att ta vara på alla medarbetares samlade kunskap och i en lärande process maximera resultatet och minimera problem och resursläckage. Fokus är hela tiden på att maximera utfallet genom att arbeta smartare, inte mer.

Lokalt know-how

Inga processer och modeller i världen är viktigare än den erfarenhet vi får på plats. Avgörande för att våra insatser ska vara effektiva är att vi har kunskap om de lokala förutsättningarna och människorna i de områden våra projekt ska bedrivas. Det är på plats vi kan identifiera de praktiska utmaningarna och därför stationerar vi alltid personal från EFD i alla insatsområden vi verkar i. En personlig närvaro och ett tätt samarbete med lokala aktörer är en förutsättning för att tillgodogöra oss så mycket kunskap som möjligt. När människor själva får tala om vad de behöver och sedan vara med och utforma arbetet får våra insatser både större effekt och blir bättre förankrade där de ska verka.

water-bottle-main