Vätskeersättning 2020

Vi har valt att fortsätta projektet som startades 2017, behovet kvarstår och är lika stort. Vår erfarenhet är att vi med relativt små medel kan göra stor skillnad. Enligt vår analys är ca 1,5 miljoner människor i behov av humanitärt stöd i norra Irak. Siffran bekräftas också av UNHCR. De flesta av flyktingarna är barn och majoriteten av flyktingarna lider av livshotande vätskebrist och diarréer.

9780 SEKav 500000 SEK donerat 55Donationer 0Dagar kvar

Mål

På plats i norra Irak ska vi dela ut vätskeersättning i krisande flyktingläger till främst kvinnor och barn. Minst 500 000 enheter vätskeersättning, vilket motsvarar att ca. 50 000 personer blir doserade i 10 dagar.

Innovation

EFD använder innovation som grund för sina åtgärder för att uppnå maximal effekt. Vid inledningsskedet av en potentiell insats behöver vi därför göra en bedömning om förutsättningar för innovation föreligger. Om så är fallet kan EFD fortsätta och genomföra insatsen enligt vår process. Om följande kriterier är uppfyllda anser vi att möjligheter för innovation finns. Det måste vara:

  • Önskvärt (ur ett mänskligt perspektiv)
  • Genomförbart (ur ett tekniskt perspektiv)
  • Bärkraftigt (ur ett affärs/ekonomiskt perspektiv)

I detta projekt kan vi se att alla delar är uppfyllda. Det område vi behövt analysera djupare denna gång, har varit kring bärkraft, d.v.s. det affärsekonomiska perspektivet. Där är slutsatsen att vi kan se ekonomisk bärighet i projektet och följaktligen ser vi att innovationsförutsättningar råder. En viktig del är just det faktum att vi själva är med och tar fram vätskeersättningen (se nedan under ”lösning”) och kan garantera kvalitet etc. samt att vi är med i en kontinuerlig process, ända fram till distribution till behövande. Det finns också en uppsida vad gäller framförhållning. Vätskebrist är tyvärr ett återkommande och kontinuerligt problem på platser i kris. Med start i detta projekt säkerställer vi att vi har en fungerande process kring vätskeersättning, som vi kan använda även i kommande projekt.

Lösning

Processoptimeringen är att gå direkt till källan och EFD kommer tillsammans med ett läkemedelsföretag ta fram ett WHO rekommenderat recept på vätskeersättning och producera direkt från fabrik. Vätskeersättningen kommer att vara styckevis i påsar, då riskerna med tablettform är för stor. Detta är också i linje med vår övergripande strategi att hjälpa så många som möjligt till en så låg kostnad som möjligt.

Implementering

EFD är alltid på plats och är drivande i alla projekt, för att säkerställa kontroll över processen och att utlovad implementering sker. Vi garanterar alla intressenter (donatorer & samarbetspartners) att konkreta insatser genomförs.